Dochodzenie wierzytelności

W ramach prowadzonej działalności, Kancelaria Adwokacka zapewnia:

  • reprezentowanie klientów  w sprawach egzekucji należności orzeczonych w toku postępowań cywilnych oraz karnych
  • polubowne dochodzenie wierzytelności od dłużników
  • podejmowanie czynności zmierzających do zbycia przysługujących wierzytelności wobec dłużników osobom trzecim